Nuttige info

1. Engagementsverklaring.

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf met de leerkracht van uw kind een gesprek aanvragen. Dat doet u via de schoolagenda van uw kind.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen over uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen over de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in de infobrochure “schooltoelage” van het Departement Onderwijs.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het Departement Onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor de aanvang van de lessen verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen samenwerken met u en met het CLB via schriftelijk en mondeling overleg. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Vanuit ons respect voor de eigenheid van ieder kind willen we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillen tussen de kinderen wat betreft hun ontwikkelingsniveau, leertempo en interesse.

Door observeren, registreren en evalueren zorgen we ervoor dat leer- of ontwikkelingsproblemen tijdig ontdekt worden. deze zijn een onderwerp voor multidisciplinair overleg tussen de leraren en externe hulpverleners. Op basis daarvan worden de nodige zorgverbredende maatregelen getroffen in overleg met de ouders van het betreffende kind. Naast maximale ontplooiingskansen voor elk kind schenken we ook aandacht aan het totale kind. ‘ hoofd, hart en handen’. We trachten steeds rekening te houden met de sociale context waarin een kind opgroeit. We willen bereiken dat elk kind op school gelukkig kan zijn en aanvaard wordt door leerkrachten en leerlingen.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind(eren) op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:

 • zelf Nederlandse lessen te volgen. Dit kan elke dinsdagvoormiddag in basisschool De Boomgaard.
 • uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, …
 • bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
 • uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie
 • uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig kinder- of jeugdboek.
 • geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
 • binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders
 • uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen zoals de Zomerschool georganiseerd door de gemeente.

Search

Nieuw

Nieuwigheden op onze site.

Contact Info


Kleuter en lagere school
De Boomgaard
Sint-Gabriëlstraat 152
1770 Liedekerke
053 64 57 60

directie@mulhof.be

 

Kleuter- en lagere school
Knipoog
Oude Muilenstraat 10
1770 Liedekerke
053 66 65 61

directie@mulhof.be

template by JStemplates.com